فهرست ثبت نام  0

معرفي دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي دانش و فناوری بامداد


مرتضی متواضع
  • عنوان: دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي دانش و فناوری بامداد
  • تاريخ تأسيس: 1386
  • مدير دپارتمان: مهندس مرتضي متواضع
  • تعداد پرسنل ثابت: 13 نفر
  • خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، پلاک ۲۰
  • 021-88200711 021-91300919 021-88879672

تاریخچه دپارتمان


هرچند شرکت دانش و فناوری بامداد از سالیان پيش، فعاليت خود در زمينه آموزش غيرحضوري با توليد محتواي آموزشي چندرسانه اي تحت CD، آغاز کرده بود، اما در ادامع دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي خود را، با هدف توليد محتواي الکترونيکي و ارايه آموزش هاي مجازي تأسيس نمود. اين دپارتمان، شخصيت جوان، مدرن، علم گرا، توسعه گرا و پوياي دانش و فناوری بامداد را نمايندگي مي کند و عاملي براي به خدمت گرفتن آخرين دست آوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در واحد آموزش دانش و فناوری بامداد است.


دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي به بیانی دیگر