تعیین سطح فرانسه

آنلاین

مدرس :
  • دسته بندی : زبان فرانسه

  • فصل : پاییز

  • روز های برگزاری کلاس :

  • ساعات برگزاری : 07:00 تا 23:00
  • بازه برگزاری کلاس : 1399/8/6 - 1399/10/5

  • تعداد کل جلسات: 60

  • جلسات باقیمانده : 0

  • تعداد فراگیران در هر کلاس : 1

  • هزینه ثبت نام : 0 ریال

  • هزینه قابل پرداخت : 0 ریال

دریافت وقت جهت مصاحبه
روز ساعت
لطفا 15 دقیقه قبل از شروع زمان در محل موسسه حاضر باشید ابتدا وارد سامانه شوید