ساختار استاندار
هیات علمی سلام تیچر همواره بر ساختار تمامی دوره های خود نظارت دارد تا علاوه بر حفظ کیفیت، در راستای استانداردهای بین المللی باشند.

خدمت به مردم
یکی از مهمترین دلایل شکل گرفتن سلام تیچر، دغدغه آموزش های اشتباه زبانی است که در حال حاضر در اکثر مراکز رایج است.

دوره های متنوع
سلام تیچر با بهره گیری از کارشناسان مجرب، دوره های آموزشی متنوع و در تمامی زبان های رایج برگزار می نماید.

خدمت به مدرسین
از اهداف اصلی سلام تیچر، در راس قراردادن و سهیم کردن مدرسین در برگزاری دوره ها می باشد تا درآمد خوبی برایشان ایجاد شود.

ویژگی های دوره های ما